INFORMACJA

NEWS: D?UGO PRACUJESZ? NIE MO?ESZ ZD??Y? NA BADANIE W GODZINACH OTWARCIA? JU? DZI? UMW SI? TELEFONICZNIE NA BADANIE POZA GODZINAMI PRACY STACJI KONTROLI KOS 12 - ZADZWO? TERAZ 503-785-125 !!!

PROMOCJA


Recommended service:
dating information
CENNIK PDF Drukuj Email

Ca?kowita op?ata za badanie techniczne pojazdu jest sum? op?at za poszczeglne, wykonane pozycje w tabeli op?at. W przypadku z?o?onych rodzajw bada?, w ramach ktrych przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, op?at? za badanie okresowe nalicza si? jednorazowo.

Poni?ej przedstawiamy zsumowane pe?ne op?aty za wybrane rodzaje bada? technicznych.

Badanie okresowe samochodu o masie ca?kowitej do 3,5 t
99 z?
Badanie motocykla
63 z?
Badanie przyczepy
79 z?
Badanie samochodu z instalacj? gazow?
161 z?
Badanie samochodu TAXI
141 z?
Badanie samochodu TAXI z instalacj? gazow?
204 z?
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
147 z?
Badanie samochodu uprzywilejowanego
149 z?
Badanie samochodu sprowadzonego z zagranicy
169 z?
Badanie motocykla sprowadzonego z zagranicy
116 z?
Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
180 z?
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
192 z?
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35 z?

Pe?na tabel op?at Stacji Kontroli Pojazdw
Lp. Wyszczeglnienie Wymagane badanie podstawowe Cena PLN brutto
1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ci?gnik rolniczy
62,00
1.2 samochd osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc?, samochd ci??arowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trjko?owy powy?ej 0,4 t m.w.1
98,00
1.3 przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.4 przyczepa (naczepa) ci??arowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.5 pojazd przeznaczony do przewozu materia?w niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
1.6 takswka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
1.7 pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
1.8 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) TAK
63,00
1.9 pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmw i zespo?w w poje?dzie, w ktrym stwierdzono usterki w trakcie bada? technicznych w zakresie:
2.1 skuteczno?ci i rwnomierno?ci dzia?ania hamulcw
20,00
2.2 ustawienia i nat??enia ?wiate? drogowych i ?wiate? mijania
14,00
2.3 po??cze? uk?adu kierowniczego oraz ja?owego ruchu ko?a kierownicy, luzw w zawieszeniu
20,00
2.4 toksyczno?ci spalin
14,00
2.5 poziomu ha?asu
20,00
2.6 geometrii k? jednej osi
36,00
2.7 dzia?ania amortyzatorw jednej osi
14,00
2.8 wszystkich innych usterek ??cznie
20,00
3 Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granic? (dotyczy rwnie? jednej sztuki pojazdu zwolnionego z bada? homologacyjnych):
3.1 motocykl, motorower, ci?gnik rolniczy
116,00
3.2 samochd osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie wi?cej ni? 15 osb ??cznie z kierowc?, samochd ci??arowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trjko?owy powy?ej 0,4 t m.w.
169,00
3.3 przyczepa lekka, przyczepa ci??arowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92,00
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
4.1 okre?lone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za ka?de okre?lone warunki techniczne lub badany uk?ad czy zesp? pojazdu2
20,00
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starost? w razie uzasadnionego przypuszczenia, ?e zagra?a bezpiecze?stwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony ?rodowiska:
5.1 co do ktrego zachodzi podejrzenie, ?e nie spe?nia okre?lonych warunkw technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Si? Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporz?dkowane Ministrowi Spraw Wewn?trznych i Administracji, Policj?, Urz?d Ochrony Pa?stwa i Stra? Graniczn?, a rejestrowanego ponownie przez starost? (osobno za ka?de okre?lone warunki techniczne lub badany uk?ad czy zesp? pojazdu)2
20,00
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) TAK
94,00
6 Pozosta?e dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1 ktry ma by? u?ywany jako takswka osobowa lub baga?owa (za warunki dodatkowe) TAK
42,00
6.2 ktry ma by? u?ywany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) TAK
50,00
6.3 ktry ma by? u?ywany do przewozu materia?w niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) TAK
85,00
6.4 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu pa?stwowego (za warunki dodatkowe) TAK
48,00
6.5 w ktrym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementw powoduj?cych zmian? danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrze?eniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy w?asnej, dopuszczalnej ?adowno?ci, liczby miejsc, pojemno?ci silnika, dopuszczalnej masy ca?kowitej, dopuszczalnej masy ca?kowitej ci?gni?tej przyczepy, najwi?kszego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) TAK
82,00
7 Sprawdzenie spe?niania dodatkowych warunkw technicznych dla niektrych pojazdw oraz pozosta?e czynno?ci przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdw:
7.1 prawid?owo?ci przystosowania pojazdu silnikowego do ci?gni?cia przyczepy1
35,00
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdw przeznaczonych do wykonywania czynno?ci na drodze3
21,00
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdw ci??arowych przystosowanych do przewozu osb3
48,00
7.4 ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy w?asnej, dopuszczalnej ?adowno?ci, liczby miejsc, pojemno?ci silnika, dopuszczalnej masy ca?kowitej, dopuszczalnej masy ca?kowitej ci?gni?tej przyczepy, najwi?kszego dopuszczalnego nacisku osi itp.
51,00